اورژانس صادراتی

Export SOS

هر تهدیدی یک دنیا فرصت به همراه دارد

و حال اورژانس صادرات، مرجعی است امن برای دریافت پاسخ سؤالات متداول صادرکنندگان جوان

سؤالات زیادی در باب صادرات به دبیرخانه منتقل می گردد که برخی در شرایط اورژانسی می باشد لذا در جهت تسریع در پاسخ و حفظ فرصتها از هم اکنون همراهانمان می توانند سؤالات خود را در فضای واتساپ ۰۹۱۰۱۱۱۲۸۶۷ به صورت مکتوب مطرح نمایند و تیم دبیرخانه حداکثر ظرف ٢۴ ساعت به سؤالات منطقی پاسخ خواهند داد که تجمیع این سؤالات و پاسخهای حرفه ای مربوطه در شرایط تحریم، گنجینه ای بی بدیل برای علاقمندان به صادرات منصفانه است.

لازم به ذکر است:

🔴 همه بزرگواران می توانند در پاسخ به سؤالات و یا تکمیل پاسخها مشارکت نمایند.
🔴 ترجیحاً به سؤالاتی پاسخ داده خواهد شد که سؤال کننده محترم، پروفایلی کامل و در شأن یک صادرکننده داشته باشد.