رسالت “پويش ملي صادرات” عبارت است از :


١. ترغيب و ترويج كارآفريني به روش صادرات و فرهنگ صادرات در بين جامعه كارآفرين و جوانان ايران زمين.

٢. تمركز بر تجميع توانمنديها و ظرفيتهاي كارآفريني كشور به منظور توانمندسازي و توان افزايي جوانان و كارآفرينان با هدف اشتغالزايي و افزايش صادرات غيرنفتي، با استفاده از ابزارهاي آموزش، مشاوره و انتقال تجربه در جهت تبلور اقتصاد كارآفرين دانش بنيان و صادرات محور.
اعتقاد راسخ داريم كه همه بايد دست به دست هم داده و كارآفريني به روش صادرات را با ٢ هدف ارزآوري و ممانعت از خروج ارز، در جامعه جوان كشور، جاري و ساري نماييم تا:
تجربه تلخ را تجربه نكنيم …
و تجربه شيرين را، شيرين تر و در حداقل زمان تجربه كنيم …
كه هويت، ماهيت و فلسفه اين حركت ماندگار، تماما بر اين باور استوار است.
بر همين مبنا، به توليد و نشر مطالبي مي پردازيم از جنس علم، تجربه و اخلاق كسب و كار …
كه تماما بر پايه علوم نوين و بر اساس تجربيات تلخ و شيرين صادركنندگاني حرفه اي در فضاي تحريم استوار است كه دست تنها و بدون داشتن هرگونه پشتوانه اي جز خدا و دعاي خير خانواده هاي تحت پوشش مجموعه هايشان، از نزديك به كسب اين تجربيات عمدتاً تلخ تن داده و خسارتهاي سنگين و گزافي، پرداخت نموده اند و امروز علاقمند هستند تا اين تجربيات تلخ و شيرين را صادقانه در اختيار خانواده صادركنندگان جوان ايران قرار دهند، تا شايد، همراهانمان، از تكرار تجربيات پر هزينه ما حذر نمايند و اين فرهنگ به نسلهاي بعدي نيز منتقل گردد.
برآنیم با این پویش ملي، گامی نوين در جهت ایجاد انگیزه‌های صادراتی در کشور عزیزمان ایران و براي نسل جوانمان برداریم.
بياموزيم كه صادرات را بياموزيم .


و خدا با ماست …
كه يا راهي خواهيم يافت و يا راهي خواهيم ساخت …