گام های ۱ تا ۵

این آزمون برای ارزیابی میزان تسلط شما بر آموزه های پویش ملی صادرات طراحی شده است.