ایده های صادراتی

فراخوان ایده های صادراتی، پرورش در کنار آموزش

فرصت رشد و بلوغ ایده های صادرات محور، در رویدادهای استارتاپی IDEA

IDEA Accelerator

تجمیع، تقویت و تکریم استعدادهای جوانان در حوزه ارزآوری و اشتغالزایی
که موفقیت این رویدادهای ناب را مرهون کشف و ظهور استعدادها، ظرفیتها، توانمندیها و اندیشه های پاکی هستیم که با پشتکاری خستگی ناپذیر، بر اساس آموزه های پویش ملی صادرات، تعریف اشراف بر زنجیره تأمین و تحویل یک ایده بالغ صادرات محور را در کلاس جهانی برای آینده پایدار خود و جامعه پیرامونشان به درستی و عالمانه، به تصویر می کشند.‏
فرصت رشد وبلوغ ایده های ناب صادرات محور در رویدادهای استارتاپی IDEA با هدف ارزآوری و اشتغالزایی.
I: Intelligence – خرد    D: Daring – جسارت    E: Equanimity – متانت    A: Action – حرکت
که در کنار هم می توانیم بهترین پروژه های ارزآور را رقم بزنیم.
از تولد ایده های ناب تا بلوغ، با هدف خلق، بسط و جهانی شدن ایده های ناب ارزآور، محصول تفکر خلاق عزیزانی از جنس “خرد، جسارت، متانت و حرکت”
که ما می توانیم، ولی با هم

ایده

مرحله ۱ از ۴ – اطلاعات کاربر

۲۵%