هر فرد با هر ظرفیتی در جهت خلق یک زنجیره تأمین کالا و خدمات صادراتی، می تواند در جهت تحقق صادرات منصفانه، توانمندیهای خود را برای تیم سازی با دیگران به اشتراک بگذارد.

پس می توانید با انتخاب گروه تخصصی خود، وارد دنیای عصرانه کارآفرینی شوید