ما نسبت به آیندگانمان وظایفی داریم.
ما وظیفه داریم بر هر نقطه این کره خاکی که ایستاده ایم و در هر فضای محدودی، هرچند کوچک، که در حاکمیت ماست، مؤثر باشیم.
بیاییم تغییر و اثربخشی را از خود آغاز کنیم.
محمدامین حاج کاظمیان

نظرات