🔴🌏 کلیه عزیزان و همراهانم در پویش ملی صادرات
متاسفانه باید قبول کرد که کرونا ویروس ایران را متأثر نموده است ولی تهدید بزرگ امروز، بزرگنماییها و اغلب سیاه نماییهای رسانه های خارجی از شیوع و دامنه اثرگذاری کرونا ویروس در ایران است.
خبرهایی که یقینا بازارهای صادراتی ما را با تهدیدهایی جدی مواجه خواهد ساخت.
دیشب برخی مرزهای ایران با کشورهای همسایه به صورت یکطرفه از جانب همسایگان بسته شده است و من این را یک پروپاگاندا و سیاه نمایی بر علیه منافع ملی ایران می دانم.
جریان صادرات، همچنان ادامه دارد اگر چه شاید تصمیم به تغییر و خلق استراتژیهای جدید، هزینه بر تر شده است و ما باید هوشمندانه به خریدارانمان آرامش دهیم و بازارهای صادراتی خود را در برابر این سیاه نمایی ها محافظت نماییم.
عزیزانی که در صادرات صنایع مختلف مواد غذایی فعالیت دارند، حتماً اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی:
١. کنترل زنجیره تأمین از ابتدا تا بارگیری به مقاصد بازارهای هدف
٢. آموزشهای لازم به تمامی حلقه های زنجیره تأمین / ارزش از باب آشنایی و روشهای پیشگیری
٣. فراتر از آموزش، تأمین مایحتاج مورد نیاز خطوط تولید در جهت ایمن سازی تولید
۴. شفاف سازی، مستندسازی و گزارش به مافوق در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق
۵. اقدامات فوری در جهت اصلاح و جدا نمودن عدم انطباق مشاهده شده از خط
۶. ریشه یابی برای یافتن منابع اصلی و دلایل بوجود آمدن عدم انطباق
٧. اقدامات پیشگیرانه با هدف عدم تکرار مجدّد
را در دستور کار خود قرار دهند.
و در نهایت متنی را آماده نمایند و به خریداران خارجی خود اطمینان خاطر بدهند که کاملا بر زنجیره تأمین و دغدغه های مربوط به #کروناویروس اشراف داشته و به صراحت به سیاه نمایی رسانه های بین المللی از حقیقتی که تمام دنیا را با مخاطراتی مواجه ساخته است اشاره نمایند.
یا راهی خواهیم یافت و یا راهی خواهیم ساخت.
با بهترین آرزوها
محمدامین حاج کاظمیان
پویش ملی صادرات

نظرات