متفرقه

گروه خدمات

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ متفرقه ۰ نظر

هر فرد با هر ظرفیتی در جهت خلق یک زنجیره تأمین کالا و خدمات صادراتی، می تواند در جهت تحقق صادرات منصفانه، توانمندیهای خود را برای تیم سازی با دیگران به اشتراک بگذارد. پس می توانید با انتخاب گروه تخصصی خود، وارد دنیای عصرانه کارآفرینی شوید صنعت حمل و نقل صنعت کارتن سازی بیمه خدمات […]

هر فرد با هر ظرفیتی در جهت خلق یک زنجیره تأمین کالا و خدمات صادراتی، می تواند در جهت تحقق صادرات منصفانه، توانمندیهای خود را برای تیم سازی با دیگران به اشتراک بگذارد. پس می توانید با انتخاب گروه تخصصی خود، وارد دنیای عصرانه کارآفرینی شوید

گروه معدن

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ متفرقه ۰ نظر

هر فرد با هر ظرفیتی در جهت خلق یک زنجیره تأمین کالا و خدمات صادراتی، می تواند در جهت تحقق صادرات منصفانه، توانمندیهای خود را برای تیم سازی با دیگران به اشتراک بگذارد. پس می توانید با انتخاب گروه تخصصی خود، وارد دنیای عصرانه کارآفرینی شوید سنگ سنگ آهن

گروه صنعت

۱۴ مرداد ۱۳۹۹ متفرقه ۰ نظر

هر فرد با هر ظرفیتی در جهت خلق یک زنجیره تأمین کالا و خدمات صادراتی، می تواند در جهت تحقق صادرات منصفانه، توانمندیهای خود را برای تیم سازی با دیگران به اشتراک بگذارد. پس می توانید با انتخاب گروه تخصصی خود، وارد دنیای عصرانه کارآفرینی شوید گردشگری هنر و صنایع دستی نساجی صنعت پوشاک صنعت […]

هر فرد با هر ظرفیتی در جهت خلق یک زنجیره تأمین کالا و خدمات صادراتی، می تواند در جهت تحقق صادرات منصفانه، توانمندیهای خود را برای تیم سازی با دیگران به اشتراک بگذارد. پس می توانید با انتخاب گروه تخصصی خود، وارد دنیای عصرانه کارآفرینی شوید محصولات ارگانیک خرما و محصولات جانبی انجیر و محصولات […]

هر فرد با هر ظرفیتی در جهت خلق یک زنجیره تأمین کالا و خدمات صادراتی، می تواند در جهت تحقق صادرات منصفانه، توانمندیهای خود را برای تیم سازی با دیگران به اشتراک بگذارد. پس می توانید با انتخاب گروه تخصصی خود، وارد دنیای عصرانه کارآفرینی شوید محصولات ارگانیک خرما و محصولات جانبی انجیر و محصولات […]

  • 1
  • 2